Gevaarsaanduidingen

Het ADR is een verdrag dat is opgesteld voor gevaarlijke stoffen vervoer. ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’. In Nederland valt het ADR onder de Wet Vervoer Gevaarlijke stoffen (WVGS) en de Regeling Vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). In de ADR boeken staat de volledige wetgeving beschreven voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats op basis van een aantal voorwaarden, zoals de verschillende gevarenklassen waar gevaarlijke stoffen onder vallen. De gevarenklasse waar een gevaarlijke stof onder valt is afhankelijk van de gevaarseigenschappen. Op basis van de gevarenklasse wordt bepaald hoe het transport moet worden geregeld en verpakt.

UN nummer

Een gevaarlijke stof is herkenbaar aan het UN nummer en is wereldwijd hetzelfde. Elke gevaarlijke stof heeft een eigen UN nummer, zoals een UN 3373 Biologische stof. Op zoek naar een UN nummer? Bekijk hier de lijst met UN-nummers.

Gevaar etiketten

Per gevarenklasse zijn verschillende gevaarsetiketten beschikbaar. Deze gevaarsetiketten dienen te worden gebruikt tijdens het transport van gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld bij het versturen van een droogijs UN1845 dient het gevaarsetiket klasse 9 te worden gebruikt met daarop de tekst ‘Miscellaneous’. Als het gebruikt wordt als koelmiddel dan moet er nog een aanduiding worden aangebracht.

Gevaarsaanduidingen Opslag van gevaarlijke stoffen PGS15

Daarnaast is de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, volgens de ADR-indeling, geregeld in de PGS-15 richtlijn. Deze PGS15 richtlijn geldt voor de opslag en tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen en heeft betrekking op:

  • brandveiligheid
  • arbeidsveiligheid
  • milieuveiligheid

 

Warehousing