Gevaarsaanduidingen

Het ADR is een verdrag dat is opgesteld voor gevaarlijke stoffen vervoer binnen Europa. ADR staat voor 'Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route'. In Nederland valt het ADR onder de Wet Vervoer Gevaarlijke stoffen (WVGS) en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). In de ADR boeken 2017 - 2018 staat de volledige wetgeving beschreven voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Het vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats op basis van een aantal voorwaarden, zoals de verschillende gevarenklassen waar gevaarlijke stoffen onder vallen. De gevarenklasse waar een gevaarlijke stof onder valt is afhankelijk van de gevaarseigenschappen. Op basis van de gevarenklasse wordt bepaald hoe het transport moet worden geregeld.

UN nummer

Een gevaarlijke stof is herkenbaar aan het UN-nummer. Een UN-nummer is wereldwijd hetzelfde. Elke gevaarlijke stof heeft een eigen UN-nummer, of valt onder een verzamelnaam, zoals een UN 3373 Biologische stof. Op zoek naar een UN-nummer? Bekijk hier de lijst met UN-nummers (in het Engels).

Gevaar etiketten

Per gevarenklasse zijn verschillende gevaarsetiketten beschikbaar. Deze gevaarsetiketten dienen te worden gebruikt tijdens het transport van gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld bij het versturen van een droogijs (UN 1845) zending dient het gevaarsetiket klasse 9 te worden gebruikt met daarop de tekst 'Miscellaneous'.

Opslag van gevaarlijke stoffen PGS15

Daarnaast is de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - volgens de ADR-indeling - geregeld in de PGS-15 richtlijn. Deze richtlijn geldt voor de opslag en tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen en heeft betrekking op:
  • brandveiligheid
  • arbeidsveiligheid
  • milieu veiligheid