Bedankt voor uw vertrouwen in SDX Consultancy, we hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken. Met deze privacyverklaring brengen we u op de hoogte van hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens worden bij SDX Consultancy verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere Nederlandse wet- en regelgeving betreffende persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens gebruikt SDX Consultancy en waarom?

SDX Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn om de overeenkomst waar u partij bij bent uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder kunt u zien welke doeleinden dat zijn en welke persoonsgegevens daarbij worden gebruikt. Alle persoonsgegevens worden door u zelf aan ons verstrekt.

1. Om met u te communiceren, een overeenkomst te sluiten, de betaling af te handelen en onze klanten te beheren.

2. Om onze dienstverlening uit te voeren, namelijk advies verlenen over de omgang met gevaarlijke stoffen.

3. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van de belastingdienst.

Bij bovenstaande punten worden de volgende persoonsgegevens gebruikt: bedrijfsnaam, NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, bankgegevens.

We verwerken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe lang bewaart SDX Consultancy mijn gegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk tenzij de gegevens in verband met een wettelijke bewaartermijn langer moeten worden bewaard. Dit houdt in dat we uw persoonsgegevens verwijderen wanneer:

1. U geen klant meer bent van onze organisatie of wanneer de opdracht of het project is geëindigd.

2. De wettelijke bewaartermijn is verstreken.

Beveiligingsmaatregelen

Om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies, heeft SDX Consultancy de nodige technische- en organisatorische maatregelen genomen. Zo zijn de ICT-systemen adequaat beveiligd en heeft de website een SSL-certificaat. Verder zijn de medewerkers van SDX Consultancy bewust van het belang van uw privacy.

Wanneer SDX Consultancy gebruik maakt van andere partijen, zogenoemde verwerkers, ziet Terzet erop toe dat zij tevens adequate maatregelen hebben getroffen.

Aan wie geeft SDX Consultancy mijn gegevens door?

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden ontvangen door verwerkers waar we gebruik van maken. We maken gebruik van de volgende verwerkers: accountant en administratiekantoren en ICT-leveranciers.

SDX Consultancy geeft uw gegevens niet door aan andere landen buiten EU, uw gegevens staan veilig opgeslagen binnen de EU.

Welke rechten en plichten heb ik?

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens verder heeft u het recht: om uw persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren, bezwaar te maken tegen de verwerking, de verwerking te beperken en overdraagbaarheid van uw gegevens. Tot slot heeft u in bepaalde gevallen het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Wanneer u een van deze rechten op uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen dan kunt u een verzoek indienen per e-mail. Stuur uw verzoek naar privacy@sdx.nl u ontvangt dan binnen 4 weken een reactie.

In principe bent u niet verplicht om gegevens te verstrekken aan SDX Consultancy. U kunt een gegeven toestemming altijd intrekken. Als u weigert gegevens te verstrekken is het wellicht niet mogelijk om u van dienst te zijn.

Klachten

Tot slot wil SDX Consultancy u erop wijzen dat als u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens, u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarvoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

U kunt natuurlijk altijd eerst uw onvrede kenbaar maken bij SDX Consultancy.

SDX Consultancy B.V is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens. SDX Consultancy B.V. is gevestigd aan de Landzigt 42 in De Meern en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 56685041

Voor vragen om informatie of eventuele andere verzoeken en klachten kunt u contact opnemen met:

SDX Consultancy B.V
Pim van der Greft
privacy@sdx.nl
030 – 241 01 06