Volgens de wet- en regelgeving moet personeel, dat betrokken is bij handelingen die met gevaarlijke stoffen vervoer te maken hebben, zijn opgeleid. De opleidingsverplichting geldt voor afzenders, verpakkers, vervoerders, ontvangers, laad- en lospersoneel, maar ook voor personeel dat betrokken is bij het etiketteren en het opmaken van vervoersdocumenten. Dit geldt ook voor uitzendkrachten!

De eerste stap in opleidingen is een bewustwording gevaarlijke stoffen, zoals het volgen van een ADR bewustwording. In deze gevaarlijke stoffen opleiding moeten de algemene vervoersvoorschriften aan de orde komen. Daarnaast moet er aandacht zijn voor functie-specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld het opmaken van een vrachtbrief voor een zending met een biologische stof, hiervoor geldt de Bewustwording gevaarlijke stoffen klasse 6.2. Er moet ook aandacht zijn voor mogelijke gevaren en risico’s die samenhangen met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de eisen die gesteld worden aan een UN gekeurde (medische) verpakking.

Bewustwordingen voor de medische sector, met onderwerpen als: de aanwezigheid van ziekenhuisafval, biologische, radioactieve en infectueuze stoffen in ziekenhuis, laboratorium en/of kliniek. Opleidingen moeten periodiek worden herhaald. Om aan te kunnen sluiten bij de veranderingen in de vervoersvoorschriften wordt geadviseerd herhalingsopleidingen om de 2 jaar te volgen.

De ADR veiligheidsadviseur moet er op zijn beurt op toezien dat personeel op de hoogte is van de vervoersvoorschriften en eventuele wijzigingen. Daarnaast zorgt de veiligheidsadviseur voor het opstellen van het ADR beveiligingsplan, als het transport niet meer onder de 1000 punten tabel valt of de andere ADR vrijstellingen. U bent in dit geval verplicht gebruik te maken van een ADR kit en uitrusting.

In de vervoersvoorschriften is verplicht gesteld dat werkgevers personeelsdossiers bijhouden met betrekking tot de opleidingen die zijn gevolgd. Deze verplichting geldt gedurende de gehele periode dat de werknemer in dienst is bij een werkgever. Daarnaast worden er regelmatig veranderingen doorgevoerd in de wet- en regelgeving, we informeren u graag over deze veranderingen en welke gevolgen dat kan hebben voor uw activiteiten.

Via de volgende link kunt u nog een paar handige gevaarlijke stoffen tips en tools bekijken en gebruiken, voor als u gevaarlijke stoffen gaat vervoeren.

Gasflessen grijs met etiketten